PAÍSES

EL PASO POR LOS DIFERENTES PAISES SERA: ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA, ESLOVENIA, CROACIA, SERBIA, BULGARIA, TURQUIA, GEORGIA, AZERBAIYAN, IRAN, PAKISTAN, INDIA, NEPAL, INDIA, PAKISTAN, CHINA, KIRGUISTAN, KAZAJASTAN, RUSIA, MONGOLIA, RUSIA ( hasta Vladisvostok y vuelta a Moscu), ESTONIA, LETONIA, LITUANIA, POLONIA, REPUBLICA CHECA, ALEMANIA, FRANCIA, ESPAÑA.

ESPAÑA

españa

ESPAÑA

FRANCIA
francia
FRANCIA

ITALIA

italia
ITALIA


ESLOVENIA
eslovenia

ESLOVENIA


CROACIA

croacia

CROACIA


SERBIA

SERBIA

SERBIA

BULGARIA

BULGARIA

BULGARIA


TURQUÍA

turkia

TURQUIA


GEORGIA

georgia

GEORGIA

AZERBAYAN

azerbayan

AZERBAYAN

IRAN

iran

IRAN

TURKMENISTAN

turkmenis

TURKMENISTAN


PAKISTÁN

PAKISTAN

pakistan


INDIA

india

india


NEPAL

nepal

nepal
CHINA

china

china
KIRGUISTAN

kirguistan

kirguistan

TAYIKISTAN

tallijistan
tajikistan

KAZAJASTAN

kazajastan

kazajastan
RUSIA

rusia

rusia
MONGOLIA

mongolia

mongolia
ESTONIA

 

estonia

estonia
LETONIA

letonia

letonia
LITUANIA

lituania

liyuania
POLONIA

polonia

polonia
REPUBLICA CHECA

checa

chequia
ALEMANIA

alemania

alemania